nl

Privacy & Cookies

Via onze datingsite/app worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Project Select BV (de eigenaar van Jewish-Friends) acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de NIEUWE privacywetgeving (ingaande 25-5-2018) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

• Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

• Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

• U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

• Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

• Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Project Select BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23-5-2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Voor gebruikmaking van onze datingsite/app verkrijgen wij gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

• NAW gegevens

• Emailadres

• Betalingsgegevens

• Geslacht

• Gebruikersnaam

• Profielfoto

• Geboortedatum

• IP-adres

• Sexuele voorkeur

• Etniciteit (niet verplicht)

• Politieke voorkeur (niet verplicht)

• Religie

Indien u zich bezwaard voelen om voornoemde gegevens te delen verwijder dan uw profiel. Zie ook het kopje "Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens".

Registreren

Voor gebruikmaking van onze datingsite/app moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze datingsite/app kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Toegang portaal

Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Een abonnement afsluiten

Via Jewish-Friends kunt u een betaald abonnement afsluiten. Voor dit doel vragen wij aan u de voor de betaling benodigde gegevens. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook per e-mail op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten.

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze datingsite/app de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard indien dat voor de aard van het formulier, of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

App store

De app die de dienst levert, is gedownload via een appstore van derden. Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de aanbieder hiervan verwerkt en waarvoor. Wij raden u aan de relevante privacy-verklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Publicatie

Bij gebruik van onze datingsite/app worden de volgende gegevens gepubliceerd, zodat ze op internet zichtbaar zijn voor andere leden op de site en niet zichtbaar via zoekmachines:

• Uw geslacht en uw geboortedatum;

• Uw (profiel-) foto;

• Door u zelf opgegeven informatie.

De publicatie van deze gegevens is echter afgeschermd voor zoekmachines. U kiest zelf welke informatie u publiceert. Het is desondanks mogelijk dat u toch te achterhalen bent. Op verzoek anonimiseren wij informatie die gepubliceerd wordt.

Advertenties

Onze datingsite/app kan advertenties vertonen.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst en hebben daar zonodig een verwerkersovereenkomst voor moeten ondertekenen. In onze datingsite/app zijn social media buttons opgenomen.

Cookies

Op onze datingsite/app wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Wanneer u onze datingsite/app voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verdere gebruik van onze datingsite/app vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacy-verklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics

Jewish-Friends gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze datingsite/app gebruiken. Via de volgende link kunt u ervoor zorgen dat de opslag en verwerking van deze gegevens in de toekomst niet meer mogelijk is: Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Dit kan er wel toe leiden dat u niet meer alle functies van Jewish-Friends kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder zijn de volgende maatregelen getroffen:

• Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;

• De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem;

• Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze datingsite/app zijn verbonden ‘Facebook en Google Plus’. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Als u lid bent van Facebook en/of van Google Plus en u wilt verhinderen dat uw gegevens worden nagetrokken, log dan voor uw bezoek aan Jewish-Friends uit.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Allereerst kunt u zelf alle privacy-settings instellen op Jewish-Friends. Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Ondanks alle goede voorzorgsmaatregelen en zorgen is het aan u om te bepalen of u bepaalde voor u gevoelige informatie met ons en met andere Jewish-Friends wilt delen. Zo u dat niet wenst verzoeken wij u om uw account op Jewish-Friends per direct te verwijderen. Ga na te hebben ingelogd naar deze pagina. Helemaal onderaan staat een knop om uw profiel te verwijderen. Het liefst zien wij u vanzelfsprekend actief blijven op JEWISH-FRIENDS.

Neem zonodig contact met ons op en overleg uw overwegingen.

Huidige stand van de techniek

Wij stellen u op de hoogte dat gegevensbescherming bij dataoverdrachten via internet op basis van de huidige stand van de techniek nog niet volledig gewaarborgd kan worden. Met name e-mailberichten zijn geen veilige vorm van communicatie omdat "meelezen" van de inhoud technisch gesproken niet kan worden uitgesloten. U bent in dit opzicht zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de door u via internet overgedragen data.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Project Select BV

Postbus 202

1180 AE Amstelveen

GA VOOR VRAGEN NAAR ONS CONTACTFORMULIER

Met wachtwoord beschermde foto
Met wachtwoord beschermde foto
Met wachtwoord beschermde foto